شنود و روشهای مقابله با آن

بروز شایعات و مباحث احتمال شنود ارتباطات و مکالمات و نگرانیهای موجود در جوامع و نحوه تفکر و حساسیت های عمومی  نسبت به احتمال چنین پدیده ای موجب گردید تا با تدوین مقاله و توصیه های زیر نسبت به بررسی به زبان ساده نسبت به تنویر افکارعمومی در روشهای نشت اطلاعات ( Wave dropping ) و شنود و استراق سمع مکالمات مخابراتی و غيره که معمولا در سطح غیرحرفه ای و به صورت غیر قانونی انجام میگیرد اقدام  گردد.

جاسوسی الکترونیکی دردسترسی به اطلاعات فردی و بازرگانی و تجاری و نظامی و فرهنگی از بدو تحول در تکنولوژی ارتباطات و صنایع ميكرو الکترونیک موجب گردید که با طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ابزار و ادوات مدرن نظارت و شنود محیط کار و زندگی بشر از شرایط معمولی و ايمني خود خارج گردیده و نگرانيهايي را پدید آورد و نگرانیها زمانی به اوج خود رسید که چنین تجهیزاتی که به سهولت و بهای ارزان در دسترس همگان قرار گرفت و در حاليكه در ادوار گذشته دولتها به جهت ایجاد ایمنی و بالا بردن ضرایب امنیتی کشورها با بهای سنگین و به سختی به چنین لوازم و ابزاري دسترسی داشته و یا فن آوری ارتباطات و مخابرات همان دوران امکان  دسترسی به اطلاعات عمومی را به سهولت در دسترس قرار نميداد با سیر تحول رشد صنایع میکروالکترونیک و تجهیزات نرم افزاری پر قدرت به موازات پیشرفت دانش و تکنولوژی ارتباطات توانمندی افراد عادی را نیز در بهم ریختن خلوت انسانها فراهم ساخت  بطوري که در عصر کنونی دسترسی به ابزار و ادوات مذکور به سهولت خرید نوشابه از فروشگاه شد و با قرار گرفتن ابزار نظارت و کنترل و شنود دراختیارعموم ایمنی محیط واماکن خصوصی افراد به همان نسبت تقلیل یافت .

امروزه دیگر نباید نگران نشت اطلاعات از طریق مجاری اطلاعاتی وامنیتی و دولتها بود زیرا دولتها هم حق چنین اقداماتي را در تأمین امنیت شهروندان خود دارند وهم باید مطمئن بود که در صورت اراده دولتها به چنین اعمالی اقدامات آنها در قالب ضوابط قانونی انجام میپذیرد و دولتها درصورت دسترسی به اطلاعات شهروندان خود از آنها استفاده سوء ننموده و اقدام به شانتاژ و باجگیری نمینمایند و حریم مردم را محترم داشته و از انتقال اطلاعات خصوصی و تکثیرآن خودداری نموده و تنها به دنبال اهداف از پیش تعیین شده خود میباشند و در قوانين کشورها نیز رعایت ایمنی اطلاعات مردم در قوانین جاری آن کشورها نیز پیش بینی گردیده است, نگرانی در جايي است که افراد مغرض و باجگیر و فرصت طلب به قصد عناد و سود جويي با استفاده از تجهیزات بسیار ساده و ارزان ایمنی کاری  و خانوادگی را در معرض تهدید قرار داده  و موجبات عوارض  خطرناک  و پیش بینی  نشده ای گردند که جبران آن برای فرد مورد تعرض در برخی موارد ناممکن است.

تنها رویه ممکن در محافظت از اطلاعات خصوصی و تجاری و خانوادگی افزایش دانش و آگاهي عمومی است و براي افراد واماکن معمولی نیازی به استفاده از ابزار خاصی را طلب نميكند زيرا ساده تر ين متد در حفظ اطلاعات مراقبت از آن و عدم دسترسی اغیار به موارد خصوصي است زیرا انتشار اطلاعات بوسیله خودافرادانجام پذیرفته و به روشهای ساده دراختیارافرادفرصت طلب قرارمیگیرد که ممانعت از آن رعایت برخی نکات ایمنی بسیارساده از قبيل عدم صحبت دراماکن عمومی و در حضور افراد مشکوک وکنجکاو وکابین تلفنهای عمومی که نسبت به ورود و خروج صدا عایق نبوده و در بیرون آن و یا کابین مجاور احتمال شنود دارد و عدم انتقال اطلاعات به اشخاص ثالث تحت عناوین محرم و دوست وهم کار و همسايه و....میباشد اما از آنجائیکه لوازم پیشرفته شنود و استراق سمعی و بصري به راحتی دردسترس بوده و بشر ناچار از بکارگیری انواع تجهیزات الکتریکی و الکترونيکي برای رفاه آسایش خودمیباشد نباید با ساده اندیشی و عدم اعتناء به عوارض استفاده نادرست از ابزار و لوازم مدرن زندگی ایمنی خودرابه مخاطره انداخته . بااندکی افزایش آگاهی و بينش خود نسبت به احتمال وجود عوارض منفی ناشی از عدم اطلاع از ابزار به کار گرفته یک عمر پشیمانی برای خود فراهم سازد.

نگارش این مقاله بسيار صعب است زیرا تلاش گردیده تا در ممانعت از تعمیم اطلاعات فنی ابزار و ادوات شنود غیرحرفه ای , هم مطالب واضح و قابل درکی  را ارائه دهد ونیز در حد امکان از ذکر مشخصات فنی و اسامی تجاری تجهیزات در ممانعت  از این پدیده زشت و احتمال  و امکان دسترسی سهل به دانش و اطلاعات دقیق و فني خودداری و امتناع نماید و به هدف افزایش دانش افکارعمومی و تلاش در حفظ اسرار واطلاعات فردی نایل گردد.

این مقاله بدون درنظرگرفتن تجهیزات کاملا حرفه ای که دولتها در جمع آوری اطلاعات به کار میگیرند تدوین گردیده و صرفا به  ابزار غیرحرفه ای و احتمال استراق سمعی و بصری در شبکه های مخابراتی و خطوط تلفنی و ارتباطات رایانه ای و اینترنتی  واماکن کاری وزندگی تدوین گردیده است و در مباحث آینده به بررسی در غیر موارد مذکور نیز اقدام به آگاهیهای دیگر سطوح ممکن خواهدگردید.

1ـــ استراق سمع و شنود به دو مبحث زير دسته بندی میگردد:

1><    شنــــــــود حـــرفــــه ای مکالمــــات در شبکه های  مخـــابراتــی  شـامــل تلفـــن ثـابت – تلفن سیار (بی سیم ) –و موبايل يا همراه  - شبکه های مخابراتی راديويي دولتی و نظامي    و غیــر دولتـــی و تجـــاری و تلفنهای خصوصی و همگانی  و ادارات و سازمانها و تجهیزات مورد کار برد  در این شبکه ها از قبیل فاکس و پیغامهای الکترونیک و دستگاههای پیغام گیر که با استفاده از تجهیزات و نرم افزارهای خاص و ویـــژه تخصصی ( Professional & High End security & Surveillance Equipment ) انجام میگیرد .

2 > <   شنود کاملا حرفه ای و تخصصی از اماكن  و تاسیسات عمومی و خصوصی مانند ادارات و سازمانها و منازل واماکن امن – شنود از راه دور -  تاسیسات و اماكن  با ضریب ایمنی وامنیتی  بسیار بالا و سایر موارد . که هر دو مورد خارج  از هدف بررسی  در این مقاله است  .

3<<    شنـــود آمـاتــوری و غیــرحـرفـه ای و غیرقانونی با ابزار و ادوات الکترونیکی موجود در بازارهای جهانی  و دسترسی   سهل و آسان به ادوات و ابزار آن که هدف اصلی   مقاله در بحث و تحلیل است .

الف  ـــ  شنود غیر حرفه ای از طریق تلفنهای معمولی بی سیم ( Cordless Telephone )   

              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

طبیعی است که اگر فردی درب منزل يا محل کار خود را باز گذاشته و کنترل و نظارتی بر ورود و خروج در آنها نداشته باشد همه اطلاعات و اموال آن اماکن به سرقت برود در مورد مکالمات تلفنی و شنود هم چنین باید متصور گردید که فرد و سازمان باید خو د موجبات ایمنی محیط اطراف خود را فراهم ساخته و تلاش در حفاظت از اموال و داراييهاي خود که مهمترین آنها اسرار واطلاعات است بنماید , باید توجه داشت که موفقیت و شکست  فرد و سازمان در تمام سطوح زندگی و اجتماعی منوط به نحوه حفاظت از اسرار واطلاعات است, در اکثر کشورهای  در حال توسعه , متاسفانه اطلاعات عمومی درزمینه تجهیزات و لوازم مخابراتی و الکترونیکی (حتی درمیان افراد با مدارج تخصصی و علمی بالا بسیار محدود بوده و استفاده بی محابا ازتجهیزات موصوف بدون مطالعه و مشورت با اهل فن و خبره مرسوم و رایج  است) و همین امر مـــوجب ایجــاد بسترمناسب برای انواع سوء استفاده های مالی و اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی از طریق شنود و نشت اطلاعاتی و جاسوسی الکترونیکی گردیده است , باید توجه داشت اطلاعات با عنایت به درجه کار و فعالیت و موقعیت افراد و سازمانها ارزش و بهای گزافی دارد که بینش و آگاهی و استفاده از ابزار مناسب در حفاظت از آن و تقلیل ریسک پذیری نشت آنها هزینه بسیار اندکی  دارد که مهمترین بخش آن همان آگاهی  و دانش فردی نسبت به نوع ابزار و ادوات به کار گرفته شده است . فرد و یا سازمانی مهم و عریض و طویل که فعالیتهای اقتصادی و سیاسی و استراتژیک  در سطوح عالی جامعه دارد باید از قوانین و ابزار علمی مدیریت نوین و مدرن برای اداره تشكيلات و سازمان خود استفاده نماید که یا خــــود فرد و تشكيلات قــــادر به انجام است , و یـــا در چهــــــارچوب قواعد علمی و ریـــاضی و مدیریتی بایــــــد از امکانات و مشـاورین آگاه و خبره در اداره امور خود بهره گرفت , درغیراینصورت باید هزینه و عوارض سنگین وجبران ناپذیر بی اعتنايي به اسرار و اطلاعات تشكيلات  و سازمان و خود رامتحمل گردد, با این تفاوت که در بحث نشت و شنود ارتباطات واطلاعات گاهی  خسارات وارده جبران ناپذیر و زوال و نابودی فرد و سازمان  قطعی  و محرز است .

مشكل است که کسی  باور نماید که يكي از رایج ترين و اسف انگيز ترين و در عین حال ساده ترین ابزار و ادوات استراق سمع و شنود و نشت اطلاعات و مکالمات   تلفنهای بیسیم معمولی  ( cordless Telephone ) است , که در اکثر منازل و ادارات و اماکن تجاری و فروشگاه ها در حال استفاده است .

چنانچه استفاده کننده از این نوع تلفن ها به عمق عوارض ااستفاده بی رویه از آن  آگاهی داشت هرگز اسرار واطلاعات خود را به سهولت دردسترس اشخاص کنجکاو از آن طریق قــرارنمیـــداد ,  زیــرا ســـاختــار تکنیکــی و فنـــی این نــوع تلفنهــا و طبقـه و طیف فـــر کا نسی  ورودی و خـــروجــی و قـــدرت رادیـــويـــی خروجی   RF output power ) ) در چنین تجهیزاتی که معمولا قدرت رادیوئی خروجی آن از  100mw  ( يكصد میلی وات ) شروع و تا قدرتهای بسیار بالا با تعبیه انواع بــــوستر های پــرقدرت  حتی به   100W   ( يكصد هزار میلی وات ) نیز میرسد , طوری است که به سهولت به یکی از ابــزار اســــتراق سمع بدون نیاز به تخصص مبدل گشته و از مخرب ترین ادوات و عوامل آلودگی محیط زیست و اختلالات در تولید فرکانس هاي مزاحم ( پارازیت در محیط مصرف ) بــرای دیـگر ادوات شنیداری و دیداری را میباشد هر چند که در ظاهر امر نتیجه جز رفاه و آسایش چیز دیگری نیست و استفاده كنندگان از آن که با خوابیدن و قدم زدن و در نقاط مختلف بدون نیاز به سیم و کا بل کشی از آن لذت میبرند , و از منفی و مضر بودن آن بي اطلاع بوده و درصورت اندکی دقت از تاثیرات مختلف و موثر کار برد آن که اولین و بارزترین نمونه ایجاد انواع پــارازیت  ( interference ) بر روی سایرتجهیزات و لوازم ارتباط جمعی الکترونیکی از قبیل رادیو و تلویزیون ودیگر سیستمهای سمعی و بصری وحتی تلفنهای معمولی  و ابزار و تجهیزات حساس لابراتواری و اندازه گیری و بیمارستانی و فرودگاهی مطلع گردیده وعلاوه بر آنها عوارض منفی دربهداشت و سلامتی جسم و به طبع آن روان انسان , ناشی از تاثیرات تولید امواج الكترومغناطيسي در طیف گستره دراماکن مسکونی واداری خود مورد تائید مراکز علمی تحقیقی جهان میباشد مقوله بررسی خاصی را طلب میکند که برای نمونه بررسی نتایج مراکز رسمی مانند FCC  و انتشارات هفدهم آگوست سال 2003 آن به شماره FRA2308/E/741  قابل عنایت است که چگونه سلامت فردی انسانها به سهولت با بکارگیری و کار برد همین تلفتهای بیسیم که مانند قارچ در سراسر جهان سر از منازل و سازمانها واماکن تجاری برآورده ودرساعتها تماس مستمر با گوش و سر انسانهای بی خبر که محکم گوشی تلفن بی سیم و دستی (Handset)  با گوش و سر و بدن که ساعتهای متمادی برای مکالمه مورد استفاده داشته وانسان را در معرض انتشار مستقیم امواج رادیوئی و بمباران الكترومغناطيسي به گوش خود چسبانده و از این طریق قصد انتحار تدریجی دارند. لازم به توضیح است که تاثیرات تخریبی این نوع تلفن در آزمایشگاههای راديويي بطور مستند مورد بررسی و تائید قرارگرفته است و لیکن از آنجائیکه در بحت ایمنی این مقاله جايي ندارد توصیه میگردد که درصورت ضرورت استفاده از این نوع تلفنها سوای عوارض خطرناک نشت اطلاعات از طریق آن که ذیلا خواهد آمد هم به لحاظ بهداشتی وهم به لحاظ ایمنی اطلاعات باید سعی در حداقل استفاده از آنها را داشت .

 متاسفانه اکثر سازندگان این نوع تجهیزات بخصوص در شرق آسیا , با تخطی از نادیده گرفتن قوانین و استاندارهای معین و توصیه شده توسط سازمانهای  جهانی ارتباطات و مخابرات و تنظیم کننده استانداردها و نظارت به منظور تقلیل هزینه های تولید و افزایش سوددهی تولیدات خود را بدون رعایت نکات ایمنی روانه بازار  نموده که  ورود آنها به کشور ها و جوامع پیشرفته که تحت ضوابط و قوانین استاندارد ها زیست ميكند مطلقا ممنوع و روانه بازار کشورهای در حال توسعه و جهان سوم به صورت قاچاق میگردد که نه استانداردی در آنها وجود دارد و نه نظارتی بر ورود آنها ,  و اگر در این کشورها به ظاهر موسسات استانداردی هم قد علم نموده است برای خالی نبودن عریضه بوده وبا مروری بر تولیدات داخلی آن کشورها که مهر موسسات استاندارد آن کشور برروی بسته بندی تولیدات نقش دارد محصول در حد زباله و غیرقابل استفاده میباشد . در نهايت شخص خود مسئولیت حفاظت از خود را باید بر عهده داشته و به راحتی زندگی خودرابه مخاطره نياندازد .

  قرارداشتن باند فرکانسی تلفنهای بدون سیم که عموما در منازل واماکن  کار به دلیل متحرک و سهولت و کاربری آسان بودن موجب استقبال عمومی در استفاده از این تجهیزات است . تلفنهای بی سیم از این قبیل اکثرا در باند فرکانسی  > وی اچ اف پائین < (VHF low) و محدوده فرکانسی 45 ~ 50 MHz  ( مگاهرتز ) قراردارند , از آنجائیکه گیرنده های رادیوئی دارای امواج کوتاه (SW)  نیز در باند فرکانسی   > وی اچ اف پائین <  و به اصطلاح هم گروه بودن با تلفنهای بیسیم  و شرايط و قوانين انتشار امواج رادیوئی و مسائل جانبی آن در امواج کوتاه و یا وی اچ اف  پائین  و خـــــواص فیـــزیکی و الکتـــریکی تلفنهای بیسیم در انتشار امواج  از آنتن و مواردي از قبيل(deflection) وامواج ثانويه( secondary emission) و(multiple emission)و(second harmony)و(reflection factors)   و نیــز بـــه عنـوان (  (reflected waves و قوانين رادیوئی انعکاس و اعوجاج بخصوص در اين طول موجها و باند و فرکانسها, زمینه شنود و استراق سمع آماتوری را از ایـــن تلفنهــا  به صورت بسیار سـاده و آسان و بدون نیاز به تجهیزات و گيرنده های حرفه ای را فراهم نموده است .

 هرچند سازندگان تلفنهای بیسیم محصولات خود را به عناوین فریب دهنده درکانالهای رادیوئی مختلف میسازند ولی باید توجه داشت که وجود کانالهای متفاوت در تلفنهاي بیسیم برای ممانعت از تداخل مصرف کنندگان درصورت تقارن چند تلفن به يكديگر درنظرگرفته شده ولی تعدد کا نال تاثيري در محافظت از شنود و استراق سمع ندارد زیرا کانالهای مختلف فرستنده و گيرنده تلفنهای بیسیم با رعايت فاصله کا نالي 5/12 یا 25 کبلوهرتزی در یک محدوده فرکانسی 5/. و يا 1 مگاهرتز محاسبه گردیده و درصورت تغییر کا نال بوسیله کاربر, مکالمات قابل شنود و استراق سمع است و کافی است که فردی با هدف شنود با معمولی ترین رادیوهای در اختیار عموم , که دارای امواج کوتاه  4 تا 30 مگا هرتز مشهور به امواج کوتاه (SW) هستند وبه خاطر موارد مذکور در بالا به دلایل انتشار و انکسار حتی درباند (FM)  رادیوهای معمولی دامنه انکسار و انتشار ثانویه را تا فواصل چند صد متری قابل دریافت مینماید , درست است که این موارد اقدامی آماتوری و غیر حرفه ای است اما باید توجه داشت که از این طریق همه اطلاعات و گفتار مکالمه کننده در تلفنهای بیسیم در اختیار شنود کننده و بطور مستمر در اختیارهمسایه ای کنجکاو که در حال یافتن یک ایستگاه رادیوئی به این مهم دست یافته قرار می گیرد ومسلم است نتیجه چیست ؟ و اگر قضیه در حد فقط شنود باشد که جای خود دارد ولی انتشار اطلاعات خصوصی و خانوادگی از این طریق نتایج اسف باری را از قبیل ایجاد زمینه هایباج خواهی و انواع مزاحمتها ی دیگر رادر پی خواهد داشت .

بدون اغراق باید اطمینان داشت که بیش از پنجاه درصد شنود ها از این طریق انجام میگیرد ومردم عامی گناه آن به پای نهادهای اطلاعاتی ورسمی که خود برخلاف مصالح جامعه تمایلی به ورود به حریم خصوصی افراد ندارند و اصولا با آرمان امنیتی آنان انطباقی ندارد نگاشته میشود. دریک کلام باید به این نکته توجه نمود که نهادهای اطلاعاتی رسمی و دولتی که وظیفه نظارت بر امنیت یک کشور رادارند و دارای همه گونه امکانات علمی و تخصصی و حرفه ای در کسب و جمع آوری اطلاعات بهر صورت میباشند , وقت و انرژی و سرمایه خود را صرف شنود اطلاعات و مطالبی فاقد ارزش و اعتبار اطلاعاتی و امنیتی و بودن امکان کاربرد آن در مراجع قضائی صرف ننموده و از آنجائیکه اطلاعات فراهم شده به روش جاسوسی و شنود غیر مجاز و بدون دستور و مصوبه رسمی و قضائی حاصل گردد و قابل استناد در محاکم نباشد چه ارزشی برای جمع آوری آن وجود دارد و اصولا زندگی افرادی که در مظان اتهامات امنیتی نیستند چه کاربری برای مراجع رسمی اطلاعاتی دارد باید توجه خود را به ممانعت از نشر اطلاعات و موارد خصوصی و دردسترس افراد کنجكاو قرارگرفتن را در نحوه رفتار و استفاده از تجهيزات مدرن مخابراتی و الکترونیکی نمود.

ابزار و لوازم شنود تلفنی و غیر تلفنی به وفور در بازارهای جهانی به صورت ارزان قابل خريد و دسترسی است و افراد معمولی نیز به آن دسترسی آسان دارند , این قبیل تجهیزات هم برای شنود تلفنهای و موبایل و شنود اماکن مختلف طراحی و ساخته شده اند , حتی افراد کم اطلاع و غیر حرفه ای , درصورت داشتن کمترین هدف با خرید و استفاده از ابزار و ادوات مختلف قادر به انجام شنود و استراق سمع در سطوح و شرایط مختلف میگردند.

توصیه اهل فن و مطلعین امور رادیوئی  به عموم در سلب فرصت از چنین افرادی که مستمعين غیر حرفه ای که به ابزار  و ادوات حرفه ای به لحاظ ممنوعیت فروش و قیمتهای گران قادر به خرید و استفاده از تجهیزات حرفه ای نمیباشند چیست ؟ .

ـــ عدم خرید و استفاده تلفنهای بی سیم که در باند وی –اچ –اف پائین ساخته شده است .

ـــ درصورت ضرورت و اجتناب ناپذیری برای ممانعت از انتشار امواج در شعاع بیشتر درصــــورت امکان قدرت رادیـــوئی خـــروجــــی   ( RF output power  )    بوسیله تعمیرگاههای حرفه ای  و آشنا به حداقل ممکن تقلیل داده و يا از استفاده از تمام طول آنتن در دستگاه مرکزی و دستي استفاده ننموده و آنتنها را در حد پوشش داخل ساختمان توسعه داده و این امر با چند دقیقه صرف وقت قابل اجرامیباشد تا در خارج از ساختمانی که تلفن در آنجا مورد استفاده است امواج رادیوئی دامنه انتشار نداشته باشد.

ـــ از قبول تجهیزات تلفن بیسیم و مشکوک مانند لوازم لوکس  و مخابراتی و کامپیوتر و فاکس و چاپگر و لوازمی که یا از نظر ذاتی و ساختاری قابل بهره برداری در شنود و ارسال رادیوئی است و یا امکان نصب تجهیزات شنود و کنترل آن از راه دور وجود دارد و نصب و استفاده از آنهـــــا در امــاکنی که محل اجلاس و مذاکرات و صحبت های اداری و خانوادگــی و حساس و اسرار و موارد محرمانه جریان دارد خودداری و یا

درصورت ناچار از استفاده از تجهیزات اهدايي و یا مشکوک قبل از شروع به استفاده  با متخصصین و تعمیرگاههای رادیوئی و الکترونیکی که دارای ابزار و لوازم آزمایشی و تست لابراتواری امواج رادیوئی ( که از ذکر مشخصات فنی آن در این مقاله  خودداری گردیده)  مشاوره و پس از حصول اطمینان اقدام به کاربری نمایند , زیرا احتمال قراردادن و نصب تجهیزات استراق سمع و شنود قبل از تحویل موجود میباشد 

ـــ از تجهیزات تلفن بیسیم در باند فرکانسی (UHF) که امکان خطاهای رادیوئی مندرج در فوق را ندارند استفاده نموده که برخی سازندگان اخیرا در رعایت استانداردها و قوانین رادیوئی و کیفیت مناسب درپوشش و بدون انتشار به نقاط خارج از ساختمان و ایمنی مصرف کننده نسبت به ساخت تجهیزات تلفن بیسیم در محدوده فرکانسی  2.3 ~ 2.4 GHz  تولید مینمایند خریداری و مورد مصرف قراردهند.

ـــ از مکالمه مطالب طولانی که جنبه حرفه ای و اسرار و اطلاعاتی دارد با تلفن بیسیم خودداری نمایند و توجه نمایند که خود تلفن معمولی که از مراکز مخابراتی با سیم به محل مشترک تحویل  گردیده هیچگونه خطر شنود ندارند و تجهیزات ناشناخته ای است که بعدا برروی خط تلفن استفاده میگردد خطر اصلی میباشد.

ـــ درصورت نیاز به مکالمه طولانی و نیاز به مذاکرات مهم پس از پاسخ گويي یا شماره گیری تلفن بیسیم خاموش و مکالمات با استفاده از تلفنهای معمولی و سیم دار (corded telephone)  انجام پذیرد.

ـــ درصورت اهمیت مکالمات واطلاعات در تلفن نسبت به نصب رمز کننده های معمولی که میبایستی در دو طرف خطوط ارتباطی مکالمه کنندگان با قیمتهای ارزان قابل نصب و بهره برداری است و شنود بوسیله افراد عادی و غیرمجاز را غیر ممکن مینماید اقدام گردد.

البته کاربرد مفید چنین تجهیزاتی در اماکنی که دارای محدودیت امکانات مخابراتی کابلی و سیمی مانند مناطق غیر شهری و روستا و مزرعه و دریا و کوهستان را نباید از نظر دور داشت اما در تمام موارد رعایت نکات ایمنی ضرورت دارد و استفاده از تلفنهای بیسیم با قدرت های بالا ضمن تعمیم خطرات و ریسکهای یادشده در فوق که  شنود و استراق سمع از فواصل دور را میسر میسازد , اختلالات و تأثیرات منفی در آلودگی فرکانسی و امور رادیوئی در شهرها را تعمیم داده و واکنش .اقدامات قانونی متولیان رادیوئی را در جمع آوری آنها در پی دارد که توصیه میگردد از خرید و استفاده از تجهیزات با قدرت بالا خودداری و از امکانات رادیوئی شرکتهای مخابراتی استفاده گردد زیرا کانالها و امکانات تجارتی در تأمین نیازهای مخابراتی برای پوشش کامل نیازهای مصرف کننده ممکن و ریسک و خطرات ناشی از استفاده از امکانات و شبکه های غیر مجاز رادیوئی را در حد صفر کاهش میدهد. 

ب ــــ  استراق سمع و شنود از طریق تلفنهای ثابت   ( Corded Telephones )   

خطر شنود تلفنی در تلفنهای معمولی مطلقاً وجود ندارد و ضریب ایمنی در این نوع تلفنها بسیار بالا و صد در صد است و مشترکین آن باید اطمینان محض داشته باشند که امکان شنود مکالمات آنها وجود ندارد وبا توجه تجهیزات منصوبه در مراکز مخابراتی در عدم دسترسی سهل و آسان به شماره مورد نظر و شرایط و مقررات بسیار پیچیده آن , این اطمینان وجود دارد که متولیان مخابراتی خود نه تمایل به شنود مکالمات مشترکین خود دارند  و نه نفعی از مکالمات مشترکین ميبرند  و اصولا شنود مکالمات تلفنهای ثابت در مراکز تلفنی در شرایط عادی ممکن نمیباشد , و چنانچه  شرکت مخابرات ا جباراً و به هر دلیل ناگزیر از ورود همزمان به خط  تلفن یک مشترک در حال مکالمه باشد  به لحاظ موارد ایمنی و فنی و قانونی پیش بینی گردیده  با ارسال سیگنالهای خاصی مشترک را از حضور خود در مکالمه در حال انجام رسما مطلع مینماید  که رعایت آن در تمام کشورها امری طبیعی و عادی است مانند کسی که مثلا مکالمه راه دور را برای ساعت معینی رزرو نموده و بـــدون تـــوجه به اقدام خود ساعتها خط تلفنی خود را در اشغال دارد و طبیعی

است که به روش فوق شرکت سرویس دهنده مخابراتی ناچار است با ورود به خط تلفن در حال اشغال,  مشترک را از منظور خود مطلع و آگاه نماید

بنابراین استفاده کنندگان از تلفنهای ثابت باید این اطمینان را داشته باشند که در شرایط عادی امکان شنود مکالمات تلفنی آنان وجود نــــــدارد و هـــرگونه شنود در شرکتهای مخابراتی منوط به دستور رسمی و کتبی مقام و مرجع معتبر قضائی و موافقت مقام حقوقی و مسئول مخابراتی و تحت تشریفات خاص و مبتنی بر تنظیم صورت جلسات با ذکر جزئیات امر و اقدامات امکان پذیر است و شرکتهای مخابراتی به لحاظ  حقوقی و امانت داری و آینده نگری به سهولت تن به چنین اعمالی را نمی دهند .

از نظر قضائی نیز نباید فراموش نمود که هیچ مرجع قضائی نیز به سهولت و بدون دلیل و اهمیت خاص دستور شنود و ضبط مکالمات تلفنی کسی را صادر نمی کنند و اصولا دستگاه قضائی خود در این امر حساس بوده و از این طریق اقدام به کشف دلایل و مستندات در جرايم نمینمایند

و اصولا در تاریخ قضائی سابقه ای یافت نمیشود که یک مرجع قضائی دستور شنود تلفن مشترکی را بدون رعایت تشریفات قانونی صادر نموده باشد و اصولا دستور ورود به اماکن خصوصی در دستگیری افراد و یا کشف دلایل و آثار جرم سهل تراز صدور دستور قضائی شنود مکالمات تلفنی است که به لحاظ مبحث قضائی و حقوقی از حیطه بررسی و هدف این مقاله خارج است .

علیرغم حصول اطمینان از ایمنی محض شبکه های تلفنی ثابت (Landed Lines) هنوز خطـرات اساسی در نشت مکالمات و ارتباطات موجود , و به قول معروف > کماکان دیوار موش دارد <  .

ج ــــ  شنود مکالمات تلفنی در شبکه های تلفن همراه

 ـــ شبکه های تلفن همراه در ماهيت امر تفاوتی با تلفنهای ثابت شهری ندارند و مراکز سوئچینگ هر دو سیستم با اندکی تغییرات نرم افزاری و سرویس مشابه هم میباشند و تنها تفاوت اصلی در انتقال سرویس و خدمات یک شماره تلفن مشخص به مشترک در عدم استفاده از کابل و سیم بین مراکز تلفنی و مشترکین و استفاده از شبکه و تجهیزات هوشمند رادیوئی و آنتن های ویژه است .

ـــ شبکه های تلفن همراه شبکه تلفنی هوشمند و متحرک از نوع سلولی    (Cellular Phone)است که حضور و شرایط و استفاده مشترک از توانمندی شبکه را بطور دقیق زیر نظر داشته و موقعیت مشترک را در نقاط مختلف شبکه سلولی شناسائی و سرویس و خدمات مراکز تلفنی مختلف را در اختیار مشترک قرارمیدهد.

GSM شبکه ایست بین المللی که دارندگان تلفن همراه را در شبکه های تلفن کشورهای مختلف جهان براساس ضوابط مشخص سرویس میدهد , ولی باید توجه نمود که عنوان و کلمه  GSM  ماهیت و ذات سلولی  (cellular phone) شبکه را تحت الشعاع قرار نداده است و در واقع شبکه تلفنهای همراه را که به شبکه لانه زنبوری نیز شهرت دارد و علت این اسم , تشابه نحوه و گستردگی موقعیت جغرافیائی شبکه به صفحه و سطحی از لانه زنبور است که هر لانه زنبور را یک سلول تلفنی باید تلقی نمود که امکانات مخابراتی شبکه تلفن همراه برحسب شرایط و موقعیت و نیاز ترافیکی هر سلول و محاسبه ظرفیتهای ورودی و خروجی کانالهای رادیوئی و نیز کانالهای ارتباط سراسری شبکه در مقیاس (MBs) به لحاظ ماهیت دیجیتالی در تعیین ظرفیت ترافیکی هر سلول محاسبه  و طراحی و برنامه ریزی میگردد , بطوريكه  متحرک بودن تلفن مشترک در هر سلول با تغییر موقعیت مکانی , کمترین تغییری در وضعیت کیفیت ارتباطی و مکالمه حاصل نگردیده و فقط امکانات ارتباطی با تعیین موقعیت مشترک از طریق سیگنالینگ و یافتن وی در هر سلول در اختیار وی قرار گرفته ونیز موارد فنی و مالی و محاسباتی و مبادله پیغام واطلاعات  (DATA)  تحت نظارت و کنترل دقیق قراردارد.

هر سلول بوسیله تأسیسات و امکانات و تجهیزات خاص بوسیله مراکز رادیوئی (S BT )  امکانات مراکز مختلف شبکه تلفن همراه را در اختیار مشترک قرارمیدهد.

ـــ اختلالات در شبکه های تلفن همراه در ایران هرچند به موضوع مقاله مرتبط نمیباشد و لیکن جهت آگاهی عموم ذکر این نکته در داخل پرانتز ضروری است که تاسیات و مراکز تلفنی (switching) تلفنهای همراه در ایران یکی از پیشرفته تر ين مراکز تلفنی جهان و منطبق با کلیه معیارهای مراکز تلفن دیجیتالی با دهها امکان و توانمندی (features) در تأمین نیازهای مشترکین است و اختلات موجود ناشی از عدم محاسبات دقیق فنی و منطقه ای در تنظیم ترافیک و مشکلات اساسی در ظرفیت جابجايي اطلاعات در اتصالات شبکه تلفن همراه (Carrier/TIE line) و عدم محاسبات در تعیین  ظرفیت آنتهای سلولی و ظرفیت مراکز رادیوئی BTS  و ظرفیت و نحوه ارتباط آنها که اکثراَ با تجهیزات کم ظرفیت رادیوئی (مایکروویو)  با مراکز کنترلی BSC وتامراکز اصلی است و مشکلات بحدی شدید و پیچیده است که مدرنترین تلفنهای همراه موجود در نزد مشترکین که از نظر ظرفیت باطری برای 3 ساعت مکالمه در شبکه های پیشرفته و سالم طراحی گردیده در شبکه ایران مجموعه ظرفیت یک باطری 650 میلی آمپری صرف شماره گیریهای مداوم در امکان ارتباط میگردد. 

ـــ مشكل اساسی شنود تلفنهای همراه نیز از همین نقطه آغاز میگردد, زیرا استفاده از امکانات مراکز تلفنی و مکالمات بواسطه تجهیزات رادیوئی انجام میگیرد و به زبان ساده تلفنهای همراه نیز همانند تلفنهای بیسیم است با این تفاوت که شنود آن با امکانات معمولی میسر نبوده و گیرنده باند فرکانسی خاص خود را میطلبد و از آنجائیکه چنین گیرنده هائی به وفور و قیمتهای ارزان در بازار موجود است و براساس تعارف انجامی اطلاعات منتشره در هوا بصورت امواج رادیوئی به سهولت قابل استراق سمع و شنود با انواع تجهیزات پیشرفته موجود در بازار است , که در این مقاله ( از ذکر مشخصات و اطلاعت فنی و نام و مارک تجهیزات که در برخی موارد از یک ماشین حساب جیبی و یا یک دستگاه تلفن موبايل کوچکتر است در جهت رعایت نکات ایمنی و عدم تسری مشخصات آن خودداری میگردد )  . برخی از این تجهیزات به قدری مدرن و مجهز و پیشرفته است که سیگنالهای شماره گیری انجامی توسط مشترکین را که عموما TONE   است تشخیص و شماره های مشترکین را نیز شناسائی مینماید. و متاسفانه قادر به شنود کلیه فرکانس هاي رادیوئی    500 KHz  ~ 2 GH که شامل  فرکانس هاي دولتی و خصوصی و نظامی و انتظامی را نیز میگردد. (در عدم تعمیم اطلاعات فنی کمترین اشاره ای به مشخصات تجهیزات ممکن و موجود نگردیده است )

ـــ شنود مکالمات تلفنهای همراه در این مرحله بوسیله عوامل غیر مجاز و سازمانهای اطلاعاتی غیر مجاز ممکن میگردد که با امکانات نامحدود مالی در خرید انواع پیشرفته و کامل تجهیزات مزبور آنان را قادر میسازد که بدون کمترین احساس مسئولیتی در قبال قوانین حاکم  نسبت به شنود مکالمات تلفنهای همراه و غیره اقدام نموده و مهمتر اين که همیشه به عنوان ناشناس و شبح باقی بمانند.

ـــ نتیجه اين که با اطمینان میتوان باور داشت که هیچ مرجع رسمی بدون دلیل  مکالمات افراد را مورد شنود قرارنمیدهد و اگر مصمم به چنین امری باشد با محمل قانونی کلیه امکانات و تجهیزات مدرن , حتی موقعیت یاب مکالمه کننده را که در اختیار دارد بصورت کاملا   قانونی و شفاف عمل مینماید , زیرا در نهایت اطلاعات مکسوبه را باید در یک مرجع قانونی علیه فرد یا سازمان مورد استناد قراردهد  که درصورت غیرقانونی بودن فاقد ارزش و اعتبار و موجب ضمان و مسئولیت است .

ـــ بنابراین ضمن آسودگی خیال از عدم شنود بدون اساس و دلیل , بوسیله مراجع قانونی و رسمی اطلاعاتی که نه مجوز و نه حوصله و نه حساسیتی به اطلاع از زندگی خصوصی مردم جوامع دارند و فعاليتهاي آنان در چهارچوب ضوابط امنیت ملی هر کشور است  , باید نگران عوامل و افراد غیررسمی بود که بدون کسب مجوز نسبت به مصرف اموال عمومی در سازمانها و یا فرداً در خرید تجهیزات و ادواتی که حق استفاده از آنها علیه مردم جوامع خود را ندارند بصورت موازی با مراجع رسمی اقدام نموده و با در اختیار داشتن از ابزار و ادوات شنود به حریم خصوصی وزندگی افراد جامعه خود تجاوز نموده و با ایجاد بی امنی در اماکن و خطوط ارتباطی خسارات جبران ناپذیری را به جوامع وارد مي کنند .

1 ـــ چاره چیست ؟ و چه باید کرد؟ :

بنظر میرسد تنها چاره، ارتقاء سطح آگاهی عمومی در شناخت و آشنايي با ادوات و تجهیزات غیر حرفه ای و آماتوری شنود و سپس سلب  فرصت هر نوع تحرک ممکن عوامل غیرقانونی و غیر مجاز دردسترسی به منابع اطلاعاتی در تمام سطوح جامعه از طریق عدم بکار گیری ابزار و ادوات غیراستاندارد و نیز عدم مبادله موارد مهم و اساسی واطلاعات از قبیل طبقه بندی شده و مالی و تجاری خصوصی و خانوادگی  و غیره در تلفنهای همراه و هر نوع تلفن بی سیم و تلفن های معمولی است .

در چنین مکالماتی حتی المقدور باید منابع دقیق واطلاعات واضح از قبیل اطلاعات مستند و قابل دسترسی و امکان بررسی و نیز شماره تلفن و آدرس و موضوعات و مسایل خصوصی مهم خودداری نمود و اقدامات شنود کننده را خنثی ساخت .

باید در نظر داشت که ظریب اطمینان تلفنهای معمولی درصورت عدم بکار گیری تلفن بیسیم و تلفنهای همراه به مراتب بالاتر و قریب به صد در صد بوده و مکالمه با تلفن معمولی احتمال شنود افراد غیر مجاز را به صفر کاهش میدهد , بنابراین زماني که امکان مکالمه با تلفن معمولی وجود دارد  چه لزومی به مکالمات مهم و حیاتی در تلفنهای بیسیم و همراه که اطلاعات را در فضا از طریق امواج رادیوئی منتشر مینمایند وجود دارد ؟ .تا اسرار زندگی در اختیار افراد غیر مجاز و فاقد صلاحیت قرارگرفته و موجبات ضرر سنگین و عوارض خطرناک گردد. بخصوص افرادی در مناصب و موقعیت های عالی و رسمی کشور نباید فراموش نمایند که صدها ماهواره جاسوسی در فضا در حال شنود و پی گیری و انتقال اطلاعات دریافتی به پایگاههای زمینی در اقصی نقاط عالم هستند.

3 ــــ  شنود غیر قانونی مکالمات و کنترل ارتباطات

 همانطور که قبلا مطرح گردید به دلیل پیشرفتهای نجومی در صنایع میکروالکترونیک ,  تجهیزات و لوازم مخابراتی  امنیتی گوناگونی  در انواع مختلف تولید و روانه بازار مصرف گردیده که با قیمتهای بسیار ارزان و به سهولت قابل دسترسی و خرید است و کافی است که فردی با هدف خاصی و با اندکی مطالعه و مشاوره به چنین تجهیزاتی دسترسی پیدا کرده , بنابراین استفاده کنندگان از امکانات مخابراتی هستند که نباید زمینه فعالیت افراد و مراکز غیر مجاز را فراهم نمایند .

باید آگاه بود که تنها پدیده ای که محدوده جغرافیائی و حدود و مرز را تعريف نمی نماید امواج رادیوئی است ,  بنابراین نباید تصور نمود که چگونه با نصب یک ميكروفون و یا دوربین مینیاتوری و بسیار کوچک و در اندازه یک دکمه پیراهن قادر است با قدرت رادیوئی خروجی اندک خود و در مقدار مثلا (یک  میلی وات) میتوان مکالمات و تصاویر را در طیف گسترده مرئی و شنود نمود , که با اشاره ای کوتاه به وجود انواع گیرنده تکرار کننده های حرفه ای رادیوئی میتوان نتیجه گرفت که در ساختمان مجاور و یا اتومبیلی در نزد يکي محل نصب تجهیزات شنود مکالمات را دریافت و به   ترتیب دلخواه از قبیل شنود و ضبط و یا ارسال به پایگاههای خاص از طرق مختلف در فواصل بعید در نقاط مختلف گیتی از اطلاعات حاصله استفاده نمود.

4ـــ تجهیزات غیر حرفه ای و آماتوری شنود و جمع آوری اطلاعات

تجهیزات و فرستنده های رادیوئی به منظور استراق سمع صوتی و شنود و کنترل ویدئوئی و تصویری برحسب مورد و هدف و ذات مخفی آن و عدم امکان کشف و جلب توجه , در اشكال گوناکونی ساخته شده و یا داخل وسائل معمولی تعبیه و جا سازی میگردد تا ضمن عدم جلب توجه قابلیت های خود از قبیل امکان دسترسی های مکرر و تعویض باطری و موقعیت تجهیزات و رعایت موارد و نکات ایمنی و غیره حفظ نماید.

تجهیزات شنود و ارسال صدا و تصویر معمولا در اشكالي مانند  گلدان – زیرسیگاری – قلم – کتاب –  بطری – ابزار و ادوات مکانیکی – مبل و صندلی – کمد  و کتابخانه – انوع لباس – لوازم آرایشی و بهداشتی  - دستگیره درب – ظروف غذاخوری و لیوان و فنجان – لامپ – چراغ رومیزی و آباژور – انواع وسایل چوبی – رادیوی جیبی و رومیزی – انواع تلفنها ئی که دهــــنی آن معمولا یک فرستنده رادیوئی است  – قاب عکس و تابلو – انواع اسباب بازی - تلفـــن همراه - ماشین حساب – کپسولهای دهنی تلفنهای معمولی – بلندگو- کیف سامسونت – عینک - تلفنهای بی سیم که برای منظور شنود طراحی گردیده – جا کلیدی و جاسوئچی – دسته دنده اتومبیل – کیف جيبي و بغلی – دفتر یادداشت و کلاسور – چـــراغ رومیــزی – جا قلمــی -  انــواع اشیاء رومیزی و جیبی  لوازم لــوکس و فــانتـــزی – سا ک مسافرتی – صنایع دستی – چراغ قوه – کمر بند – کراوات – دکمه سردست و انواع دکمه لباس – سنجاق و گل سینه و سنجاق کراوات – عینک – هدفون – ساعت مچی و دیواری و رومیزی – لوازم داخل اتومبیل  – برس و شانه – کامپوتر و مانیور و کی بورد – انواع لوازم التحریر واداری – انواع سنسورهاي اعلام حریق سقفی  -  لامپ های روشنائی  - انواع کلید و پیریزهای برق و تلفن و دو شاخه که اطلاعات محیط را معمولا به منظور ایمنی های لازم در طول موجهای بسیار کوتاه و غیرقابل دریافت با گیرنده های معمولی ارسال و در مقصد کنترل با گیرنده های خاص دریافت و مورد بهره برداری قرار میگیرد که نمونه هائی معدودی بدون ذکر اسامی تجاری و مشخصات فنی و کارخانجات سازنده به منظور عدم تعمیم اطلاعات مربوطه بنظر میرسد.

نمونه هاي فوق موید وجود انواع تجهیزات شنود در اشكال و اجسام گوناگون و متاسفانه قابل دسترس با قیمتهای ارزان میباشد بنابراین با بودن چنین تجهیزاتی دردسترس عموم شنود و نشت اطلاعات و کنترل مکالمات امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

5 ـــ  روشهای خنثی سازی اقدامات عوامل غیرقانونی

با اطمینان از عدم شنود و استراق سمع مراکز رسمی و دولتی اطلاعاتی و عدم دخالت آنان در امور روزمره و عادی با لحاظ اتلاف وقت و عدم  کاربری اطلاعات جمع آوری گردیده و انحراف از اهداف واقعی واصلی (کما اینکه هزاران مکالمه و تماسهای روزانه که برخی از آنها در طرح ریزی اعمال و افعال غیرقانونی و مجرمانه روزانه در جریان است که شنود و دخالت مراکز اطلاعاتی میتواند از بروز وقایع ممانعت نماید) به دور بوده و خطر اصلی در درز و نشت اطلاعات از طریق عوامل غیرمجاز و غیرقانونی است که بهر دلیل اقدام به تحرکات غیرقانونی شنود و استراق سمع مینمایند و با اندکی هوشیاری و تدقیق میتوان اقدامات آنان را بِصُور مختلف خنثی و نقش بر آب نمود.

1-5 > افراد و سازمانهای دارای اطلاعات مهم مالی و تجاری میبایستی حتی المقدور در خرید و نصب تجهیزات غیراستاندارد و مشکوک امتناع و ضمن مشاوره با افراد مطلع و آگاه ضرایب امنیتی حفظ اطلاعات و مکالمات خود را در حد ارزش آنها افزایش داده و همیشه توجه نمایند که تصویر و صدای آنها به لحاظ اهمیت اطلاعات ممکن است در جا ئي دیده و شنیده شود و رعایت نکات به آنها توصیه میگردد.

2-5 > از خرید تجهیزات ناشناخته و مشکوک  و دخالت افراد ناشناس در نصب لوازم و تجهیزات مزبور و خود ممانعت گردد.

3-5 > در تحویل لوازم شخصی واداری  به تعمیرگاههای ناشناس و غیر نمایندگی رسمی و مجاز خودداری شود.

4-5 > مناسبت و نوع  لوازم اهدايي و کادویی دیگران مورد ارزیابی قرارگیرد.

5-5 > از حضور و تردد افراد مشکوک  و ناشناس به محل کار و زندگی ممانعت گردد.

6-5 > با توجه به اهمیت محیط کار و زندگی از تجهیزات الکترونیکی نظارتی ( surveillance) بهره گرفته شود .

7-5 > نسبت بــــه اهمیت مکالمات خـــود اقدام به نصب و تجهیز محیط و اماکن  مسکونی واداری خود به ابــــــزار و وسایل خنثی کننـــده نماید.   ( (  BUG / RF Detectorانواع فرستنده و ميكروفون مخفی و سایر لوازم و ابزار شنود گردد.

8-5 > نسبت بـــــــه درجه اهمیت ارتباطات واطلاعات از تجهیزات رمز کننده مانند (Encryption – Cipher ) در کلیه  وسایل ارتبـــــاطی مهم خود مانند تلفن موبایل و فاکس و کامپیوتر و دیگر وسایل ارتباطی رادیوئی و بیسیم پس از رمز کردن و غیر قابل  شنود و استراق سمع نمودن اطلاعات و مکالمات از نشت و شنود آن جلوگیری گردد. ( البته بایدت وجه داشت که اقدامات مذکور در خنثی سازی اقدامات افراد و مراکـــز  غیر مجاز بوده و سازمانهای قانونی و رسمی توانائی  و قابلیت و توان باز کردن و شكستن هر نوع رمز را دارا میباشند ) .

9-5 >  از مشاوره افراد و موسسات و شرکتهای الکترونیکی و مخابـــــراتــــــــی حرفه ای و مطلع و مجاز در حفاظت و کنترل محیط کار وزندگی   در انجام کنترل و تستهای لابراتواری در کشف و خنثی سازی تجهیزات شنود بهره گرفته شود.

10-5 > نظر به وجود برخی تجهیزات و فرستنده های استراق سمع و شنود در خطوط تلفنی ثــــــابت شهری به اشكال و سیستمهای مختلف   مانند ا لقائی (induction Coil & instruments) که با پیچیدن سیم حساس فرستنده در حد چند سانتیمتر آنرا فعال و یا با اتصال  انواع فرستنده های مینیاتوری به روش موازی و یاسری به کابل و خطوط مشترک و در مسیر کــــــابل و سیم اقدام به ارسال رادیوئی   مکالمات و شنود مینمایند , که مشترک میبایستی ضمن اطمینان محض به شرکتهای مخابــــــراتی  در عـــــدم مشــــــــارکت در چنین  مسائل و اقدامات غیرقانونی ترتیبی اتخاذ نمایند که سیم یا کابل تلفن در نقاط دور از دسترس از نوع محفظه دار(shielded) و در داخل لوله  و یا دیوار و کانال و در نهایت به دور از دسترس برای حفاظت از نصب تجهیزات شنود در مسیر استفاده گردد .

11-5 > اکثر موارد استراق سمع و شنود در خطوط تلفنی , از طـــریق قـــراردادن نـوعی میکروفون فرستنده به شکل کپسول دهنی تلفن که   از نظر ظاهری تفاوتی با دهنی معمولی ندارد و تشخیص آن بیسار  مشکل و کار لابراتواری است انجام میگیرد,  که به سهولت  وفوری قابل تعویض است که این امر پیوسته مد نظر باشد.

 12-5 >  در کمترین امور مخابراتی و تجهیزات مربوطه از مشاوره اشخاص آگاه و خبره بهره گرفته شود.

13-5 > ميکروفون هاي فرستنده و بی سیم در اشكال مختلف دستی و یقه ای و کمـــــری و غیــــره که در بـــازار مصرف بـــــه سهـولت قــــابل    دسترسی است نیز وسیله ای برای شنود است که بـــه این امر توجه نموده و از غیــــرفعال بودن چنین وسایلی در محل کار و یا منزل   خود اطمینان حاصل گردد.

14-5 > افراد با شرایط و موقعیتهای مهم اجتماعی و اقتصادی واداری در موارد دعوت و ورود به اماکن ناشناخته و هتل و جلسات و اتومبیل  و منزل خود و دیگران حتما یک دستگاه کاشف میکروفون دستی و فرستنده از نوع جیبی که بسیار ارزان و مطمئن است به همراه   داشته تا پس از اطمینان از امن بودن محیط اقدام به محاوره نمایند .

15-5 >  باید توجه نمود که امواج رادیوئی حد و مرز جغرافیائی ندارد و یک فرستنده رادیوئی شنود با قدرت 2 میلی وات (به انداره و شکل   یک لوبیا ) قادر به ارسال مکالمات به واسطه انواع شبکه های ارتباطی مانند خطوط تلفنی و تکــرار کننده هــــای رادیوئی و تجهیزات ماهواره ای به اقصی نقاط کره زمین است . 

6ـــ   استراق سمع و شنود صدا و جمع آوری اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری و اینترنتی نیز قابل بررسی است که سوای قرار دادن تجهیزات شنود در داخل آنها, نرم افزارهای خاص و ویژه شنود و جمع آوری اطلاعات (DATA) و فعال کردن میکروفون و دوربین منصوب در کامپیوتر در شرایطی که کامپیوتر در وضعیت نیمه خاموش (standby)  قراردارد , بدون کمترین جلب توجه , با قابلیت فرمان و کنترل از راه دور کنترل در محیطی که کامپیوتر در آن قراردارد با استفاده از نرم افزارهای خاص و یا در موارد حرفه ای با قرار دادن انواع تجهیزات کنترل و انتقال اطلاعات و صدا و تصویر رادیوئی و یا شبکه ای بوسیله برخی سازندگان و تولید کنندگان  قطعات و لوازم کامپیوتر مانند کارت صدا و گرافيك و یا مادربورد و یا کارتهای دیگر ا ز قبیل مودم و فاکس  که به سفارش مشتريان طراحی و نصب گردیده و بکار گیری نرم افزارهای ویژه که علاوه بر صدا و تصویر , کلیه اطلاعات و فایلهای ذخیره شده در کامپیوتر را بدون اطلاع کار بر ,در موارد ورود به شبکه اینترنت و شبکه های LAN / WAN  و یا standby  , بدون برجای کمترین گذاشتن کمترین اثر و رد پا از خود , از جدیدترین روشهای شنود و کنترل اطلاعات حرفه ای و مدرن است که پرداختن به آن مقاله مستقلی می طلبد , البته موارد حرفه ای دیگری قابل طرح و بررسی است که به دلیل عدم موضوعیت و ممانعت از امکان سوء استفاده , از ذکر اطلاعات و مشخصات و اسامی فنی و تجاری آنها خودداری میگردد .

7ـــ در ممانعت از شنود و استراق از تلفن همراه ضرورت دارد افراد و اشخاص که دارای مشاغل و فعالیتهای حساس و کلیدی بوده و یا که مکالمات آنها از درجه اهمیت بالا ئي برخوردار است , از مکالمه با تلفن همراه معمولی در مسائل طبقه بندی شده و مهم خودداری و در صورت اظــــــــطـــــــــرار از تــلفـــنــهــــــــای هـــمــــــراه ویـــــــژه کــــــــــه دارای مشخصـــــــات ایمــنــــی بـــــالا و مجهــــــز به مـــــــــدارات >

( DVSI )  -  Encryption Devices   - Vectored for superior speech quality & RSA – RIPEMD /160  &   میباشد استفاده نمایند , این نوع تلفنها به دلیل بالابودن استاندارد ایمنی و مجهز به مدارات ویژه رمز کننده غیرقابل شنود میباشند .

در پایان بار دیگر ذکر این نکته ضروری است که از خرید و یا قبول امانت و هدیه از اشخاص در مورد تجهیزاتی که احتمال ایجاد زمینه شنود را فراهم مینماید و یا نصب و قراردادن اشیاء و لوازم لوکس و به ظاهر زیبا ولی ویژگی بسیار خطرناک در اماکن کار و منزل و اتومبیل و داخل جیب و لباس خودداری نمود و دانش واطلاعات عمومی خود را در مورد آنچه که مورد نظر برای استفاده است افزایش داد و توجه نمود زمانيكه اطلاعات نشت کرد غیرقابل جمع آوری و استرداد است .

در خاتمه شنود و استراق سمع را نباید تنها به خطوط و شبکه های ارتباطی و اماکن محدود کرد  زيرا تجهیزات مدرن و الکترونیک دیداری و شنیداری دردست بشر درصورت بی اعتنايي به ارزش و اهمیت اسرار و اطلاعات فردی واداری و سازمانی در کمین ربایش و شنود اطلاعات است.

 امید وارم این مطلب براتون مفید واقع شده باشه

خواهان شادکامی های شما محمد

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۸۵ساعت ۲۱:۲۵ بعد از ظهر  توسط محمد | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
الهي!

براي تو گفتن، از خود بريدن است

و من، از تو مي گويم

تا بال و پري به وسعت پرواز در ملكوت عطايم شود

آنچنان كه ستاره هاي آسمانت

خانه تاريك دلم را از خنده و نور سرشار سازند

از تو مي گويم تا دستهايم آنقدر حرمت اجابت پيدا كنند

كه پنجره هاي بسته دلم را بگشايند

و رو به روشنايي و نور باز كنند

از تو مي گويم تا ديدگان خسته ام، جز نور هدايت تو را نبينند

از تو مي گويم تا، وسعت باورت را طي كنم

و چنان باشم كه تمام بودنم و تمام خواستنم

براي تو باشد تو، كه مهربان ترين مهرباناني!

پیوندهای روزانه
نرم افزار موبایل
عكس هاي دیدنی بازیگران سینما و تلوزیون
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
تیر ۱۳۹۱
مهر ۱۳۸۸
اردیبهشت ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آبان ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
تیر ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اردیبهشت ۱۳۸۷
فروردین ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
شهریور ۱۳۸۶
مرداد ۱۳۸۶
تیر ۱۳۸۶
اردیبهشت ۱۳۸۶
فروردین ۱۳۸۶
اسفند ۱۳۸۵
پیوندها
دلواپسی های دخترانه
کاش جدایی معنی عشق را می فهمید
عطش
از نسل آدميزاد
عاشق منتظر
خاطرات تنهايي
يك نياز عاشقانه
مهراوه
دنياي عشق
تا بي نهايت
حرف هایی از جنس نگفتن
فكر ميكنه غمگينه
رویا
تخته پاک كن نمدی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM